Polityka prywatności

 

Jest nam bardzo miło z zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa Babymoov Deutschland GmbH. Korzystanie ze stron internetowych firmy Babymoov Deutschland GmbH jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak podmiot danych chce skorzystać ze specjalnych usług naszego przedsiębiorstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i jeśli nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zasadniczo uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami o ochronie danych osobowych, które obowiązują w Babymoov Deutschland GmbH. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych nasza firma chciałaby poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator danych Babymoov Deutschland GmbH wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisje danych przez Internet zawsze mogą być narażone na luki w zabezpieczeniach, tak że nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, ma możliwość przekazania nam danych osobowych za pomocą alternatywnych środków, na przykład telefonicznie.

1.Określenia

Oświadczenie o ochronie danych firmy Babymoov Deutschland GmbH opiera się na pojęciach stosowanych przez Parlament Europejski i Radę przy wydawaniu rozporządzenia o ochronie danycD. Nasza deklaracja o ochronie danych powinna być łatwa do odczytania i zrozumienia dla społeczeństwa, jak również dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy zawczasu wyjaśnić stosowane pojęcia.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych używamy między innymi następujących terminów:

(a) Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej "osoba, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

b) Osoba, której dane dotyczą

Podmiot danych oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

c) przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazywanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania danych

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e) Profilowanie

Profilowanie oznacza każde zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących wyników pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub zmiany lokalizacji.

 f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym mającym na celu zapewnienie, że dane osobowe nie zostaną przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Kontroler lub administrator danych

Administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane w prawie Unii lub państwa członkowskiego.

h) Przetwarzanie

Przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

i) Odbiorca

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to strona trzecia. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

j) Osoba trzecia

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ inny niż podmiot danych, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych na bezpośrednią odpowiedzialność administratora lub podmiotu przetwarzającego.

k) Zgoda

Zgoda oznacza każde dobrowolne, konkretne i świadome wskazanie woli osoby, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, poprzez które osoba, której dane dotyczą, oznacza zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. 

                    2. Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

Babymoov Deutschland GmbH

Friedrich-Ebert-Anlage 36

60325 Frankfurt am Main

Niemcy

Tel.: +49 69 153905160

E-Mail: info@babymoov.de

Website: www.babymoov.com/de/pl

 

3. Imię i nazwisko oraz adres urzędnika ds. ochrony danych

Pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych administratora danych jest:

Kierownik ds. ochrony danych Mickael Gerard-Depalle.

Babymoov Germany GmbH

Friedrich-Ebert-Anlage 36

60325 Frankfurt nad Menem

Niemcy

Tel.: +33 473286049

E-mail: rgpd@babymoov.com

Strona internetowa: www.babymoov.com/de/pl

Każda osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych z wszelkimi pytaniami lub sugestiami dotyczącymi ochrony danych.

4. Cookies

Strony internetowe Babymoov Deutschland GmbH wykorzystują pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Liczne strony internetowe i serwery wykorzystują pliki cookies. Wiele plików cookie zawiera tzw. identyfikator pliku cookie. ID pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery mogą być przyporządkowane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisany został plik cookie. Dzięki temu odwiedzane strony i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę danej osoby od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookies. Konkretna przeglądarka internetowa może być rozpoznana i zidentyfikowana poprzez unikalny identyfikator pliku cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookie firma Babymoov Deutschland GmbH może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą plików cookie można zoptymalizować informacje i oferty na naszej stronie internetowej z korzyścią dla użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej, która wykorzystuje pliki cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych przy każdej wizycie na stronie, ponieważ robi to strona internetowa i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje za pomocą pliku cookie pozycje, które klient umieścił w wirtualnym koszyku.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawieniu plików cookie przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, wyłączy ustawianie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni możliwe do wykorzystania.

5. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa firmy Babymoov Deutschland GmbH gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy podmiot danych lub system automatyczny wywołuje stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Można zarejestrować następujące elementy (1) (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe, do których system dostępu uzyskuje dostęp na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą do zapobiegania niebezpieczeństwu w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Babymoov Deutschland GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat podmiotu danych. Informacje te są raczej potrzebne (1) do prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) do optymalizacji treści naszej strony internetowej i reklamy dla nich, (3) do zapewnienia długoterminowej operatywności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) do zapewnienia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku cyberataku. Dlatego Babymoov Deutschland GmbH analizuje anonimowo zebrane dane i informacje z jednej strony, a z drugiej strony w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

6. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora poprzez podanie danych osobowych. To, które dane osobowe są przekazywane do administratora w procesie wynika z odpowiedniej maski wejściowej użytej do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są zbierane i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez administratora i dla jego własnych celów. Administrator danych może zlecić przekazanie danych jednemu lub kilku podmiotom przetwarzającym, takim jak dostawca usług kurierskich, którzy również będą wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do wewnętrznego użytku przypisanego administratorowi danych.

Podczas rejestracji na stronie internetowej administratora zapisywany jest również adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) podmiotu danych, data, jak również godzina rejestracji. Zapisywanie tych danych odbywa się w kontekście tego, że tylko w ten sposób można zapobiec nadużywaniu naszych usług i w razie potrzeby dane te umożliwiają wyjaśnienie popełnionych przestępstw. W związku z tym przechowywanie tych danych jest niezbędne dla ochrony administratora danych. Z zasady dane te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub przekazanie służy ściganiu przestępstw.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą poprzez dobrowolne podanie danych osobowych służy administratorowi do zaoferowania osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Osoby zarejestrowane mają prawo w każdej chwili zmodyfikować dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z bazy danych administratora.

Administrator w każdej chwili, na żądanie, udziela każdemu podmiotowi danych informacji o tym, jakie dane osobowe na jego temat są przechowywane. Ponadto administrator koryguje lub usuwa dane osobowe na wniosek lub wskazanie podmiotu danych, o ile nie stoi to w sprzeczności z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych. Cały personel administratora jest dostępny dla podmiotu danych jako osoby kontaktowe w tym kontekście.

7. Subskrypcja naszego newslettera

Na stronie internetowej Babymoov Deutschland GmbH użytkownicy mają możliwość zapisania się na newsletter naszego przedsiębiorstwa. Dane osobowe przekazywane administratorowi podczas zamawiania newslettera są określone w stosowanej w tym celu masce wprowadzania danych.

Babymoov Deutschland GmbH informuje swoich klientów i partnerów biznesowych w regularnych odstępach czasu za pomocą newslettera o ofertach przedsiębiorstwa. Zasadniczo podmiot danych może otrzymywać newsletter naszego przedsiębiorstwa tylko wtedy, gdy (1) podmiot danych posiada ważny adres e-mail oraz (2) podmiot danych zarejestruje się na wysyłkę newslettera. Ze względów prawnych na adres e-mail zarejestrowany przez osobę, której dane dotyczą, po raz pierwszy w celu wysyłki newslettera wysyłana jest wiadomość potwierdzająca z zastosowaniem procedury double opt-in. Ten e-mail potwierdzający służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail jako osoba, której dane dotyczą, zezwolił na otrzymywanie newslettera.

Podczas rejestracji do newslettera przechowujemy również adres IP systemu komputerowego używanego przez osobę, której dane dotyczą w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji, które są nadawane przez dostawcę usług internetowych (ISP). Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby móc później wyśledzić (ewentualne) nadużycie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, i dlatego służy jako zabezpieczenie prawne dla administratora.

Dane osobowe zebrane w ramach rejestracji do newslettera są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego newslettera. Ponadto subskrybenci newslettera mogliby być informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli jest to niezbędne do funkcjonowania usługi newslettera lub związanej z nią rejestracji, co mogłoby mieć miejsce w przypadku zmian w ofercie newslettera lub zmian okoliczności technicznych. Żadne dane osobowe zebrane w ramach usługi newslettera nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Subskrypcja naszego newslettera może być w każdej chwili anulowana przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, którą podmiot danych udzielił nam w celu wysyłki newslettera, może być w każdej chwili odwołana. W celu odwołania zgody w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link. Ponadto w każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z wysyłki newslettera bezpośrednio na stronie internetowej administratora lub poinformowania go o tym w inny sposób.

8. Śledzenie Newslettera

Newslettery firmy Babymoov Deutschland GmbH zawierają tzw. piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika, która jest osadzona w takich wiadomościach e-mail, które są wysyłane w formacie HTML, aby umożliwić zapisywanie plików dziennika i analizę plików dziennika. Pozwala to na statystyczną ocenę sukcesu lub porażki internetowych kampanii marketingowych. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego firma Babymoov Deutschland GmbH może sprawdzić, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta przez podmiot danych oraz które linki w wiadomości e-mail zostały wywołane przez podmiot danych.

Takie dane osobowe zebrane za pośrednictwem piksela śledzącego zawartego w newsletterach są przechowywane i analizowane przez administratora w celu optymalizacji wysyłki newslettera i lepszego dostosowania treści przyszłych newsletterów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, są uprawnione w każdej chwili do odwołania odrębnego oświadczenia o wyrażeniu zgody w tym zakresie za pośrednictwem procedury double opt-in. Po odwołaniu te dane osobowe zostaną usunięte przez administratora danych. Babymoov Deutschland GmbH automatycznie traktuje rezygnację z otrzymywania newslettera jako odwołanie.

 9. Możliwość kontaktu poprzez stronę internetową

Na podstawie przepisów ustawowych strona internetowa Babymoov Deutschland GmbH zawiera dane, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, jak również bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli podmiot danych skontaktuje się z administratorem za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez podmiot danych zostaną zapisane automatycznie. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, będą przechowywane do celów przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Nie będzie miało miejsca ujawnienie takich danych osobowych osobom trzecim.
10. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub gdy przewiduje to dyrektywa i rozporządzenie europejskie lub inny ustawodawca w ustawach lub rozporządzeniach, którym podlega administrator.

Jeśli cel przechowywania przestanie obowiązywać lub jeśli upłynie okres przechowywania przewidziany przez europejską dyrektywę i rozporządzenie Makera lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe zostaną rutynowo zablokowane lub usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi.

  1. Prawa użytkownika danych

a) Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dane dotyczą ma przyznane przez Dyrektywę i Rozporządzenie Europejskie prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora.

b) Prawo dostępu

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie europejskie do uzyskania w dowolnym momencie od administratora danych bezpłatnej informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych informacji. Ponadto organ ds. dyrektyw i rozporządzeń europejskich przyznał osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

- Cele przetwarzania danych

- kategorie przetwarzanych danych osobowych

- odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych

- jeśli to możliwe, planowany okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane, a jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

- istnienia prawa do uzyskania sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, lub ograniczenia przetwarzania przez administratora, lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

- istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego

- jeśli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: Wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych

- Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń w związku z przekazaniem danych.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora.

c) Prawo do usunięcia danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo, przyznane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie, do niezwłocznego uzyskania sprostowania nieścisłych danych osobowych jej dotyczących. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia, z uwzględnieniem celów przetwarzania.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora.

d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie, do uzyskania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych podstaw i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

- Dane osobowe były zbierane lub w inny sposób przetwarzane w takich celach, do których nie są już potrzebne.

- Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

- Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

- Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego.

Jeśli jeden z powyższych powodów ma zastosowanie, a osoba, której dane dotyczą, chce zorganizować usunięcie danych osobowych przechowywanych przez Babymoov Deutschland GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Babymoov Deutschland GmbH zadba o to, aby żądanie usunięcia zostało niezwłocznie spełnione.

e) Prawo ograniczenia przetwarzania danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie, do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:

- Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.

- Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale podmiot danych potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeśli jeden z powyższych warunków zostanie spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych przez Babymoov Deutschland GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 f) Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi przez podmiot danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Administratorowi danych przysługuje również prawo do przekazania takich danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania bezpośredniego przeniesienia danych osobowych od jednego administratora do innego administratora, jeżeli jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie ma to negatywnego wpływu na prawa i wolności innych osób.

W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem Babymoov Deutschland GmbH.

g) Prawo do wyrażenia sprzeciwu

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane dyrektywą i rozporządzeniem europejskim prawo do wniesienia w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Babymoov Deutschland GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli Babymoov Deutschland GmbH przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli podmiot danych sprzeciwi się Babymoov Deutschland GmbH przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, Babymoov Deutschland GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, które jest prowadzone przez Babymoov Deutschland GmbH do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może bezpośrednio skontaktować się z każdym pracownikiem Babymoov Deutschland GmbH lub innym pracownikiem. Podmiot danych może również skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE.

h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

Każdy podmiot danych, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje dotyczące go skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa, pod warunkiem, że decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem, lub (2) jest dozwolona przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, a prawo to ustanawia odpowiednie środki w celu zabezpieczenia praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów podmiotu danych, lub (3) została podjęta za wyraźną zgodą podmiotu danych.

Jeśli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem danych lub (2) jest podejmowana za wyraźną zgodą podmiotu danych, Babymoov Deutschland GmbH wdroży odpowiednie środki w celu zabezpieczenia praw i wolności oraz uzasadnionych interesów podmiotu danych, które obejmują co najmniej prawo do uzyskania zaangażowania podmiotu danych ze strony administratora, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora.

i) Prawo do wycofania zgody zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo przyznane przez Dyrektywę Europejską i Rozporządzenie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem administratora.

 

  1. przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące wykorzystania i stosowania Facebooka

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty firmy Facebook. Facebook jest portalem społecznościowym.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznych prowadzone w Internecie, społeczność internetowa, która na ogół umożliwia użytkownikom komunikację i interakcję ze sobą w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej przekazywanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Facebook umożliwia użytkownikom serwisu społecznościowego m.in. tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów poprzez prośby o znajomych.

Firmą operacyjną Facebooka jest Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeśli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, administratorem danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora danych i na której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Facebooka, aby pobrać z Facebooka reprezentację odpowiedniego komponentu Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek do Facebooka można znaleźć pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tej procedury technicznej Facebook otrzymuje informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba ta wywołuje naszą stronę internetową i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka i przypisywane przez Facebooka do odpowiedniego konta na Facebooku osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk "Lubię to", lub jeśli osoba, której dane dotyczą, zamieści komentarz, Facebook przypisuje tę informację do osobistego konta użytkownika Facebooka osoby, której dane dotyczą, i przechowuje te dane osobowe.

Facebook zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Facebooka, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, gdy wywołuje naszą stronę internetową; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Facebooka, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Facebooka, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka danych opublikowana przez Facebook, dostępna pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśnia również, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają tłumienie transmisji danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, do wyłączenia przekazywania danych do Facebooka.

13. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator zintegrował na tej stronie komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy stron internetowych. Analiza internetowa to zbieranie, kompilacja i ocena danych o zachowaniu osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy internetowej zbiera między innymi dane o tym, z jakiej strony internetowej osoba, której dane dotyczą, weszła na stronę internetową (tzw. referrery), na jakie podstrony strony internetowej weszła lub jak często i jak długo oglądana była dana podstrona. Analiza internetowa służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści z reklamy internetowej.

Firmą operacyjną komponentu Google Analytics jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Administrator wykorzystuje dodatek "_gat._anonymizeIp" do analizy stron internetowych za pośrednictwem Google Analytics. Dzięki temu uzupełnieniu adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszych stron internetowych następuje z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu gości na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje m.in. do oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania dla nas raportów online przedstawiających aktywność na naszej stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookies zostało już wyjaśnione powyżej. Poprzez ustawienie pliku cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej prowadzonej przez administratora danych, na której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Google Analytics do przekazywania danych do Google w celu analizy online. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które Google wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do umożliwienia kalkulacji prowizji.

Za pomocą plików cookie zapisywane są dane osobowe, takie jak czas dostępu, lokalizacja, z której nastąpił dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy podmiot danych odwiedza naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta podmiot danych, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może udostępniać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawieniu plików cookie przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej, jak już opisano powyżej, i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innych programów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej, jak również wobec przetwarzania tych danych przez Google oraz uniemożliwienia takiego przetwarzania. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że żadne dane i informacje o odwiedzinach na stronach internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest traktowana przez Google jako sprzeciw. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany w późniejszym czasie, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby dezaktywować Google Analytics. Jeżeli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę pozostającą pod jej kontrolą, dodatek do przeglądarki może zostać ponownie zainstalowany lub reaktywowany.

Dalsze informacje oraz obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych w Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics jest wyjaśniony bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

14.przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące wykorzystania i stosowania Instagrama

Administrator ma na tej stronie zintegrowane elementy serwisu Instagram. Instagram to serwis, który kwalifikuje się jako platforma audiowizualna i pozwala użytkownikom na dzielenie się zdjęciami i filmami, a także na redystrybucję takich danych w innych sieciach społecznościowych.

Firmą operacyjną usług Instagram jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej obsługiwanej przez administratora danych, na której zintegrowano komponent Instagram (przycisk Insta), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Instagram, aby pobrać reprezentację odpowiedniego komponentu z Instagram. W ramach tej procedury technicznej Instagram otrzymuje informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Instagramie, Instagram rozpoznaje, jaką konkretnie podstronę odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba ta wywołuje naszą stronę internetową i przez cały czas odpowiedniego pobytu na naszej stronie. Informacje te są gromadzone przez komponent Instagram i przypisywane przez Instagram do odpowiedniego konta Instagram osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Instagrama zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przekazane w ten sposób dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika Instagrama osoby, której dane dotyczą, oraz będą przechowywane i przetwarzane przez Instagram.

Instagram zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Instagram, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Instagramie w momencie wywołania naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Instagram, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Instagrama, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Instagramie przed wejściem na naszą stronę internetową.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych w Instagramie można znaleźć na stronach https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

15. przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące wykorzystania i stosowania Pinteresta

Kontroler zintegrował na tej stronie internetowej komponenty firmy Pinterest Inc. Pinterest to tak zwany portal społecznościowy. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznych prowadzone w Internecie, społeczność internetowa, która na ogół umożliwia użytkownikom komunikację ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma do wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej przekazywanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Pinterest umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej m.in. publikowanie kolekcji obrazów oraz pojedynczych zdjęć, a także opisów na wirtualnych pinboardach (tzw. pinning), które następnie mogą być z kolei udostępniane przez innych użytkowników (tzw. repinning) lub komentowane.

Firmą operacyjną Pinterest jest Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej prowadzonej przez administratora danych, na której zintegrowano komponent Pinterest (wtyczka Pinterest), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Pinterest, aby pobrać reprezentację odpowiedniego komponentu Pinterest z Pinterest. Więcej informacji na temat Pinteresta można znaleźć na stronie https://pinterest.com/. W ramach tej procedury technicznej Pinterest otrzymuje informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w serwisie Pinterest, Pinterest rozpoznaje, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Pinterest i przypisywane przez Pinterest do odpowiedniego konta Pinterest osoby, której dane dotyczą. Jeśli podmiot danych aktywuje przycisk Pinterest zintegrowany na naszej stronie internetowej, Pinterest przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Pinterest podmiotu danych i przechowuje te dane osobowe.

Pinterest zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Pinterest, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w serwisie Pinterest w momencie wywołania naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Pinterest, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Pinterest, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Pinterest przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka prywatności opublikowana przez Pinterest, która jest dostępna pod adresem https://about.pinterest.com/privacy-policy, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Pinterest.

16. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie używania i stosowania Twittera

Na tej stronie internetowej kontroler zintegrował elementy serwisu Twitter. Twitter to wielojęzyczny, publicznie dostępny serwis mikroblogowy, na którym użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tzw. tweety, czyli krótkie wiadomości ograniczone do 280 znaków. Do tych krótkich wiadomości może dotrzeć każdy, także osoby niezarejestrowane w serwisie Twitter. Jednak tweety wyświetlane są również tzw. followersom danego użytkownika. Followers to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety danego użytkownika. Ponadto Twitter umożliwia zwrócenie się do szerokiego grona odbiorców poprzez hashtagi, linki czy retweety.

Firmą operacyjną Twittera jest Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej prowadzonej przez administratora danych, na której zintegrowano element Twittera (przycisk Twitter), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni element Twittera, aby pobrać z Twittera reprezentację odpowiedniego elementu Twittera. Więcej informacji na temat przycisków na Twitterze można znaleźć na stronie https://about.twitter.com/de/resources/buttons. W ramach tej procedury technicznej Twitter otrzymuje informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza podmiot danych. Celem integracji komponentu Twittera jest umożliwienie naszym użytkownikom rozpowszechniania zawartości tej strony, rozsławienie tej strony w świecie cyfrowym oraz zwiększenie liczby odwiedzających.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Twitterze, Twitter rozpoznaje, jaką konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Twittera i przypisywane przez Twittera do odpowiedniego konta Twittera podmiotu danych. Jeśli podmiot danych aktywuje jeden z przycisków Twittera zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przekazane w ten sposób dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika Twittera podmiotu danych oraz będą przechowywane i przetwarzane przez Twittera.

Twitter zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Twittera, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Twitterze w momencie wywołania naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Twittera, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Twittera, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Twitterze przed wejściem na naszą stronę internetową.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych w serwisie Twitter są dostępne pod adresem https://twitter.com/privacy?lang=de.

 

17. przepisy o ochronie danych osobowych dotyczące wykorzystania i stosowania Tradedoubler

Na stronie internetowej Babymoov Germany korzystamy z sieci afiliacyjnej Tradedoubler. Tradedoubler to niemiecka sieć afiliacyjna zajmująca się marketingiem afiliacyjnym. Jego operatorem jest firma Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 Monachium, tel.: +49 89 2158 720, faks: +49 89 2158 7211.

 

W marketingu afiliacyjnym tzw. afiliant kieruje swojego gościa z własnych treści (np. strony internetowej, newslettera itp.) do oferty operatora programu (tzw. sprzedawcy). Sprzedawca oferuje produkt lub usługę i promuje je za pośrednictwem programu partnerskiego w Tradedoubler. Gdy nastąpi zdefiniowany sukces (np. transakcja, lead, sprzedaż), afiliant otrzymuje prowizję.

 

Jesteśmy zarejestrowani w Tradedoublerze jako "handlowiec", tzn. udostępniamy nasze produkty "partnerom" za ich powierzchnię reklamową (poprzez linki).

 

Zgodnie z własnymi informacjami Tradedoubler podpisał "Code of Conduct Affiliate Marketing for Networks" Bundesverband der Digitalen Wirtschaft e.V. (Federalnego Związku Gospodarki Cyfrowej) i tym samym zobowiązał się do zapewnienia i rozwoju wysokich standardów jakości w marketingu afiliacyjnym, por. https://www.bvdw.org/zertifizierungen/affiliate-marketing-code-of-conduct/unterzeichner/.

 

Po kliknięciu na linki zamieszczone w materiałach reklamowych, które prowadzą do ofert na zewnętrznych stronach internetowych, w systemie użytkownika zapisywany jest plik cookie z Tradedoubler, który zawiera między innymi identyfikator umożliwiający Tradedoubler jego przyporządkowanie. Dzięki temu Tradedoubler może rozpoznać, że użytkownik zapoznał się z naszą ofertą za pośrednictwem strony internetowej i wywołał ją. Ewentualny zakup produktu również może być w ten sposób śledzony i przypisany do ID afilianta.

 

Celem przetwarzania danych jest śledzenie różnych sukcesów (np. transakcja, lead, sprzedaż) oraz możliwość przetwarzania płatności prowizyjnych.

 

Podstawą prawną przetwarzania opisanych tu danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Odnotowywanie sukcesów przez Tradedoubler ma interes ekonomiczny. Dane są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji danej funkcji.

 

18. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w zakresie korzystania i stosowania Google Ads

Korzystamy z usług Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94040 USA ("Google Ads") na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w zakresie analizy, optymalizacji i ekonomicznego działania naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO) usługi Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").

 

Google posiada certyfikat w ramach porozumienia Privacy Shield i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

 

Korzystamy z procesu marketingu online Google "Ads", aby umieszczać reklamy w sieci reklamowej Google (np. w wynikach wyszukiwania, w filmach wideo, na stronach internetowych itp.), tak aby były one wyświetlane użytkownikom, którzy mają przypuszczalne zainteresowanie reklamami. Pozwala nam to na kierowanie reklam dla i w ramach naszej usługi online, aby pokazać wyszukiwaczom tylko reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Jeśli np. użytkownikowi pokazywane są reklamy produktów, którymi był zainteresowany w innych ofertach internetowych, to określa się to mianem "remarketingu". W tym celu, przy wywołaniu naszej strony internetowej i innych stron internetowych, na których aktywna jest sieć reklamowa Google, bezpośrednio przez Google wykonywany jest kod i integrowane są tzw. tagi (re)marketingowe (niewidoczna grafika lub kod, zwane również "web beacons"). Z ich pomocą na urządzeniu użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie, czyli niewielki plik (zamiast plików cookie mogą być również stosowane porównywalne technologie). Plik ten rejestruje, jakie strony internetowe odwiedza użytkownik, jakie treści go interesują i na jakie oferty klika użytkownik, a także informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłające strony internetowe, czas wizyty i inne informacje o korzystaniu z oferty online.

 

Ponadto otrzymujemy indywidualny "conversion cookie". Informacje uzyskane za pomocą cookie są wykorzystywane przez Google do tworzenia dla nas statystyk konwersji. Poznajemy jednak tylko anonimową łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na naszą reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji identyfikujących użytkowników.

 

Dane użytkowników są przetwarzane pseudonimowo w ramach sieci reklamowej Google. Oznacza to, że Google nie przechowuje i nie przetwarza np. nazwiska lub adresu e-mail użytkownika, lecz przetwarza odpowiednie dane na zasadzie plików cookie w ramach pseudonimowych profili użytkowników. Oznacza to, że z perspektywy Google reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla konkretnie zidentyfikowanej osoby, ale dla posiadacza plików cookie, niezależnie od tego, kim jest ten posiadacz plików cookie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez tej pseudonimizacji. Zebrane informacje o użytkownikach są przekazywane do Google i przechowywane na serwerach Google w USA.

 

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google, ustawień i możliwości rezygnacji można znaleźć w polityce prywatności Google (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach dotyczących wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

19. Podstawa prawna przetwarzania danych

Artykuł 6 I lit. a DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna do operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce np. w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. b DS-GVO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań o nasze produkty lub usługi. Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, przez który przetwarzanie danych osobowych staje się konieczne, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c DS-GVO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce np. w przypadku, gdyby gość uległ wypadkowi na naszym terenie i w związku z tym jego nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wówczas przetwarzanie odbywałoby się na podstawie art. 6 I lit. d DS-GVO. Wreszcie, operacje przetwarzania mogą być oparte na art. 6 I lit. f DS-GVO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne. Takie operacje przetwarzania są dla nas dozwolone w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez ustawodawcę europejskiego. W tym zakresie stanął na stanowisku, że można przyjąć istnienie uzasadnionego interesu, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych

  1. uzasadnione interesy przetwarzania realizowane przez administratora lub stronę trzecią.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. f DS-GVO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej dla dobra wszystkich naszych pracowników i naszych udziałowców.

21 Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium długości przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już potrzebne do wykonania umowy lub jej rozpoczęcia.

  1. przepisy prawne lub umowne dotyczące podania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek osoby, której dane dotyczą, podania danych osobowych; ewentualne konsekwencje niepodania danych

Informujemy, że podanie danych osobowych jest niekiedy wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać również z przepisów umownych (np. informacje o partnerze umowy). Czasami, w celu zawarcia umowy, może być konieczne, aby osoba, której dane dotyczą, przekazała nam dane osobowe, które muszą być następnie przez nas przetwarzane. Na przykład osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasza firma zawrze z nią umowę. Brak podania danych osobowych oznaczałby, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogłaby zostać zawarta. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik w każdym przypadku wyjaśni osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie będą konsekwencje niepodania danych osobowych.

  1. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.