Ochrona danych

Jest nam bardzo miło, że zainteresowałeś się naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa Babymoov Deutschland GmbH. Zasadniczo można korzystać ze strony internetowej Babymoov Deutschland GmbH bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, co do zasady uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych regulaminy obowiązujące Babymoov Deutschland GmbH. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator odpowiedzialny za przetwarzanie Babymoov Deutschland GmbH wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak internetowe transmisje danych mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, tak że nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych firmy Babymoov Deutschland GmbH opiera się na terminach stosowanych przez europejskiego prawodawcę w celu przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z góry wyjaśnić stosowane terminy.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych używamy między innymi następujących terminów:

dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Osoba fizyczna jest uważana za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub do jednej bądź kilku cech szczególnych, wyrażenie można zidentyfikować fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

b) osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

c) przetwarzanie

Przetwarzanie to każdy proces dokonywany z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur lub dowolny ciąg procesów w związku z danymi osobowymi, taki jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odczytywanie, odpytywanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez transmisja, dystrybucja lub jakakolwiek inna forma udostępniania, dopasowywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.

d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e) profilowanie

Profilowanie to każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności aspektów dotyczących wydajności pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobowości, analizy lub prognozy preferencji tej osoby fizycznej , zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, miejsce pobytu lub relokacja.

f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi że dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

g) Administrator lub administrator danych

Osobą odpowiedzialną lub odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby tego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państw członkowskich, osoba odpowiedzialna lub szczegółowe kryteria jej wskazania mogą być określone w prawie Unii lub prawie państw członkowskich.

h) procesory

Procesor to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej.

i) Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny podmiot, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy też nie. Organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zlecenia dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, nie są jednak uważane za odbiorców.

j) osoba trzecia

Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby, które na bezpośrednią odpowiedzialność administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

k) Zgoda

Zgoda to każde dobrowolne wyrażenie woli przez osobę, której dane dotyczą, w sposób świadomy i jednoznaczny dla konkretnego przypadku, w formie oświadczenia lub innego wyraźnego działania potwierdzającego, którym osoba, której dane dotyczą, wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych .

2. Imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

Babymoov Germany GmbH

Friedrich-Ebert-Anlage 36

60325 Frankfurt nad Menem

Niemcy

Telefon: +49 69 153905160

E-mail: info@babymoov.de

Strona internetowa: www.babymoov.com/de/

3. Imię i nazwisko oraz adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie jest:

Kierownik ochrony danych Mickael Gerard-Depalle

Babymoov Germany GmbH

Friedrich-Ebert-Anlage 36

60325 Frankfurt nad Menem

Niemcy

Telefon: +33 473286049

E-mail: rgpd@babymoov.com

Strona internetowa: www.babymoov.com/de/

Każda osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zwrócić się bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych w przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych.

4.Ciasteczka

Strony internetowe Babymoov Deutschland GmbH wykorzystują pliki cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są umieszczane i zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisano plik cookie. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę danej osoby od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Korzystając z plików cookie, Babymoov Deutschland GmbH może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane dla użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie użytkowników naszej witryny. Celem tego wyróżnienia jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszego serwisu. Na przykład użytkownik serwisu korzystającego z plików cookies nie musi za każdym razem ponownie wpisywać swoich danych dostępowych, ponieważ robi to serwis i plik cookie zapisany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy wykorzystuje plik cookie do zapamiętywania artykułów, które klient umieścił w wirtualnym koszyku.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić umieszczanie plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Ponadto ustawione już pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni dostępne.

Pod poniższym przyciskiem możesz edytować swoje aktualne ustawienia plików cookies

5. Zbieranie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Babymoov Deutschland GmbH zbiera szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy strona internetowa jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą, lub przez zautomatyzowany system. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) używane typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) stronę internetową, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony, które są dostępne za pośrednictwem systemu dostępowego na naszej stronie internetowej, mogą być kontrolowane, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępowego oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane do zapobiegania zagrożeniom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Babymoov Deutschland GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) w celu dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku cyberataku. Te anonimowo zebrane dane i informacje są zatem oceniane statystycznie przez Babymoov Deutschland GmbH w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

6. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora poprzez podanie danych osobowych. To, jakie dane osobowe są przekazywane osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie, wynika z odpowiedniej maski wprowadzania używanej do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie i do jej własnych celów. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie może zlecić przekazanie danych jednemu lub większej liczbie podmiotów przetwarzających, na przykład dostawcy usług kurierskich, który również wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego przypisanego osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Rejestrując się na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie, zapisywany jest również adres IP przydzielony danej osobie przez dostawcę usług internetowych (ISP), data i godzina rejestracji. Dane te są przechowywane w kontekście tego, że jest to jedyny sposób, aby zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług i, jeśli to konieczne, umożliwić zbadanie popełnionych przestępstw. W tym zakresie przechowywanie tych danych jest niezbędne do ochrony osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Zasadniczo dane te nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub przekazanie ma na celu ściganie karne.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, wraz z dobrowolnym podaniem danych osobowych, umożliwia administratorowi oferowanie osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Osoby zarejestrowane mają możliwość zmiany danych osobowych podanych podczas rejestracji w dowolnym momencie lub całkowitego ich usunięcia z bazy danych osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie udziela każdej osobie, której dane dotyczą, na żądanie w dowolnym momencie informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące osoby, której dane dotyczą, są przechowywane. Ponadto osoba odpowiedzialna za przetwarzanie poprawia lub usuwa dane osobowe na żądanie lub zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o ile nie istnieją żadne prawne obowiązki przechowywania stanowiące inaczej. Wszyscy pracownicy osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie są dostępni dla osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe w tym kontekście.

7. Subskrypcja naszego newslettera

Na stronie internetowej Babymoov Deutschland GmbH użytkownicy mają możliwość zapisania się do newslettera naszego przedsiębiorstwa. To, jakie dane osobowe są przekazywane osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie przy zamawianiu newslettera, wynika z zastosowanej w tym celu maski wprowadzania.

Babymoov Deutschland GmbH regularnie informuje swoich klientów i partnerów biznesowych za pomocą biuletynu o ofertach przedsiębiorstw. Biuletyn naszej firmy może otrzymywać osoba, której dane dotyczą, tylko wtedy, gdy (1) osoba, której dane dotyczą, ma ważny adres e-mail i (2) osoba, której dane dotyczą, zarejestruje się w celu otrzymywania biuletynu. Ze względów prawnych wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana na adres e-mail podany przez osobę, której dane dotyczą, po raz pierwszy w celu wysyłki newslettera przy użyciu procedury podwójnej zgody. Ten e-mail potwierdzający służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail, jako osoba zainteresowana, zezwolił na otrzymywanie biuletynu.

Podczas rejestracji do newslettera przechowujemy również adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) systemu teleinformatycznego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, w momencie rejestracji oraz datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby móc zrozumieć (ewentualne) niewłaściwe użycie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, w późniejszym czasie, a zatem służy zapewnieniu ochrony prawnej osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Dane osobowe zbierane w ramach rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłki naszego newslettera. Ponadto subskrybenci newslettera mogą być informowani pocztą elektroniczną, jeśli jest to konieczne do działania usługi newslettera lub rejestracji w tym zakresie, jak mogłoby to mieć miejsce w przypadku zmian w ofercie newslettera lub zmian technicznych warunki. Dane osobowe zbierane w ramach usługi newsletter nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Subskrypcja naszego biuletynu może zostać anulowana przez osobę, której dane dotyczą, w dowolnym momencie. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, którą osoba, której dane dotyczą, przekazała nam w celu przesyłania newslettera, może zostać w każdej chwili odwołana. W każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link służący do cofnięcia zgody. Możliwe jest również wypisanie się z newslettera w dowolnym momencie bezpośrednio na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie lub poinformowanie o tym osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie w inny sposób.

8. Śledzenie newslettera

Biuletyn Babymoov Deutschland GmbH zawiera tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML w celu umożliwienia rejestrowania i analizy plików dziennika. Pozwala to na przeprowadzenie statystycznej oceny sukcesu lub porażki internetowych kampanii marketingowych. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego Babymoov Deutschland GmbH może sprawdzić, czy i kiedy osoba, której dane dotyczą, otworzyła wiadomość e-mail oraz które linki w wiadomości e-mail zostały wywołane przez osobę, której dane dotyczą.

Takie dane osobowe gromadzone za pomocą pikseli śledzących zawartych w biuletynach są przechowywane i oceniane przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie w celu optymalizacji wysyłki biuletynu i jeszcze lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Osoby, których to dotyczy, mają w każdej chwili prawo do odwołania odpowiedniej odrębnej zgody udzielonej w ramach procedury podwójnej zgody. Po odwołaniu te dane osobowe zostaną usunięte przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie. Babymoov Deutschland GmbH automatycznie traktuje rezygnację z otrzymywania newslettera jako rezygnację.

9. Możliwość kontaktu przez stronę internetową

Ze względu na przepisy prawa strona internetowa Babymoov Deutschland GmbH zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres do tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, administratorowi danych są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

10. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub gdy wymaga tego dyrektywa europejska i rozporządzenie lub inny ustawodawca w przepisach ustawowych lub wykonawczych, które osoba ta podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie, został podany.

Jeżeli cel przechowywania przestanie obowiązywać lub upłynie okres przechowywania określony przez europejski organ ds. dyrektyw i rozporządzeń lub innego odpowiedzialnego ustawodawcę, dane osobowe zostaną zablokowane lub usunięte rutynowo i zgodnie z przepisami ustawowymi.

11. Prawa osoby, której dane dotyczą

a) Prawo do bierzmowania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma przyznane przez europejską dyrektywę i rozporządzenie prawo żądania od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie potwierdzenia, czy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

b) Prawo do informacji

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do otrzymania w dowolnym momencie bezpłatnej informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tej informacji od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Ponadto europejski prawodawca dyrektyw i rozporządzeń zapewnił osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

 • celów przetwarzania
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
 • jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
 • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 • istnienie prawa odwołania się do organu nadzorczego
 • jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o stosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą
 • Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach związanych z transmisją.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

c) Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejską dyrektywę i rozporządzenie prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, uwzględniając cele przetwarzania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – również w drodze oświadczenia uzupełniającego.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejską dyrektywę i rozporządzenie prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn i przetwarzanie nie jest konieczne:

 • Dane osobowe zostały zebrane do takich celów lub przetworzone w inny sposób, do których nie są już potrzebne.
 • Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opierało się przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO w dniu.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z Art. 8 ust.1 DS-GVO.

Jeśli zachodzi jedna z powyższych przyczyn i osoba, której dane dotyczą, chce usunięcia danych osobowych przechowywanych w Babymoov Deutschland GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik Babymoov Deutschland GmbH zapewni natychmiastowe wykonanie żądania usunięcia.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez Babymoov Deutschland GmbH, a nasza firma, jako osoba odpowiedzialna, jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z Art. 17 ust. 1 DS-GVO, Babymoov Deutschland GmbH podejmie odpowiednie działania, biorąc pod uwagę uwzględnić dostępną technologię i koszty wdrożenia, również o charakterze technicznym, aby poinformować inne osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych, które przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji z nich od tych innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych zażądał danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. W indywidualnych przypadkach pracownik Babymoov Deutschland GmbH podejmie niezbędne kroki.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejską dyrektywę i rozporządzenie prawo żądania od osoby odpowiedzialnej ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania danych osobowych.
 • Osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 RODO do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw po stronie osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w Babymoov Deutschland GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik Babymoov Deutschland GmbH zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego ustawodawcę i rozporządzenie prawo do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które osoba zainteresowana przekazała osobie odpowiedzialnej, w ustrukturyzowanym, powszechnym i maszynowym czytelny format. Masz również prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej, której dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO lub Art. 9 ustęp 2 litera a DS-GVO lub na podstawie umowy zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera b DS-GVO, a przetwarzanie odbywa się przy użyciu zautomatyzowanych procedur, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej, która została przekazana osobie odpowiedzialnej.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 ust., nie narusza to praw i wolności innych osób.

Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem Babymoov Deutschland GmbH.

g) Prawo do sprzeciwu

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, przyznane przez europejskiego ustawodawcę i rozporządzenia prawo, w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, które opiera się na Art. 6 ust. 1 litera e lub f DS-GVO do wniesienia sprzeciwu. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Babymoov Deutschland GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy do dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli Babymoov Deutschland GmbH przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celu takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego przez Babymoov Deutschland GmbH, wówczas Babymoov Deutschland GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się w Babymoov Deutschland GmbH do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust.1 DS-GVO do wniesienia sprzeciwu, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się bezpośrednio z dowolnym pracownikiem Babymoov Deutschland GmbH lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać z prawa do sprzeciwu w sposób zautomatyzowany przy użyciu specyfikacji technicznych.

h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę prawo do tego, by dyrektywy i rozporządzenia nie podlegały decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – i wywołuje wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa sposób, jeżeli decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną, lub (2) jest dozwolona na podstawie przepisów Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu osoba, której dane dotyczą, podmiot odpowiedzialny i takie przepisy wymagają odpowiednich środków ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) odbywa się za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, Babymoov Deutschland GmbH wdroży odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia swojego stanowiska i zakwestionowania decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić swoich praw związanych ze zautomatyzowanymi decyzjami, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

i) Prawo do wycofania zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejską dyrektywę i rozporządzenie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do cofnięcia zgody, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

  12. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie wdrażania i korzystania z Facebooka

  Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie komponenty firmy Facebook. Facebook to sieć społecznościowa.

  Sieć społecznościowa to działające w Internecie miejsce spotkań społecznościowych, społeczność internetowa, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom komunikację między sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej udostępnianie informacji osobistych lub związanych z firmą. Facebook umożliwia między innymi użytkownikom sieci społecznościowej tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów za pośrednictwem zaproszeń do znajomych.

  Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

  Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, która jest obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której został zintegrowany komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby jest automatycznie aktywowany przez odpowiedni komponent Facebooka, powoduje pobranie z Facebooka reprezentacji odpowiedniego komponentu Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tego procesu technicznego Facebook jest informowany, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wywołuje naszą stronę internetową i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka i przypisywane do odpowiedniego konta Facebook osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk „Lubię to”, lub jeśli osoba, której dane dotyczą, opublikuje komentarz, Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Facebooka osoby, której dane dotyczą, i przechowuje te informacje dane osobowe.

  Facebook otrzymuje zawsze informację za pośrednictwem komponentu Facebooka, że ​​osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową zawsze, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na komponent Facebooka, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Facebooka w ten sposób, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wywołaniem naszej strony internetowej.

  Polityka danych opublikowana przez Facebook, dostępna pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśniono tam również, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają wstrzymanie transmisji danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę zainteresowaną do blokowania transmisji danych do Facebooka.

  13. Zasady ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

  Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy sieci. Analiza internetowa to zbieranie, gromadzenie i ocena danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieciowej zbiera między innymi dane o stronie internetowej, z której dana osoba trafiła na stronę internetową (tzw. referrer), które podstrony serwisu zostały wywołane lub jak często i jak długo przeglądana była podstrona. Analiza internetowa służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

  Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

  Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie wykorzystuje dodatek „_gat._anonymizeIp” do analizy internetowej za pośrednictwem Google Analytics. Dzięki temu dodatkowi adres IP połączenia internetowego danej osoby jest skracany i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszej strony internetowej odbywa się z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub z innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

  Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu odwiedzających na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje między innymi do oceny korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia dla nas raportów online, które pokazują działania na naszej stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

  Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Ustawiając plik cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której zintegrowany jest komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni komponent Google Analytics do przesyłania danych do Google w celu analizy online. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które Google wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do umożliwienia zestawienia prowizji.

  Plik cookie służy do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej witryny przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

  Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie uniemożliwić umieszczanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również firmie Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie ustawiony już przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się i uniemożliwienia gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics w związku z korzystaniem z tej strony internetowej i przetwarzaniem tych danych przez Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki z linku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane i informacje o wizytach na stronach internetowych nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest oceniana przez Google jako sprzeczność. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby dezaktywować Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę, która jest związana z jej strefą wpływów, istnieje możliwość ponownej instalacji lub ponownej aktywacji dodatku do przeglądarki.

  Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics jest wyjaśnione bardziej szczegółowo pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

  14. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie wdrażania i korzystania z Instagrama

  Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie komponenty usługi Instagram. Instagram to usługa, która kwalifikuje się jako platforma audiowizualna i umożliwia użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów, a także retransmisję takich danych w innych sieciach społecznościowych.

  Operatorem usług Instagrama jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

  Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, która jest obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której zintegrowany jest komponent Instagram (przycisk Insta), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie aktywowany przez odpowiedni komponent Instagrama, powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu z Instagrama. W ramach tego procesu technicznego Instagram jest informowany, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Instagramie, Instagram rozpoznaje, którą konkretną podstronę odwiedza ta osoba za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wywołuje naszą stronę internetową i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Instagram i przypisywane przez Instagram do odpowiedniego konta Instagram danej osoby. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Instagram zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przesłane w ten sposób dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika Instagram osoby, której dane dotyczą, oraz przechowywane i przetwarzane przez Instagram.

  Instagram otrzymuje zawsze informację za pośrednictwem komponentu Instagram, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową zawsze, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Instagramie w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Instagram, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Instagrama, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Instagramie przed wejściem na naszą stronę internetową.

  Więcej informacji i obowiązujące przepisy Instagrama dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronach https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

  15. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie aplikacji i korzystania z Pinteresta

  Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie komponenty Pinterest Inc. Pinterest to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to działające w Internecie miejsce spotkań społecznościowych, społeczność internetowa, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom komunikację między sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej udostępnianie informacji osobistych lub związanych z firmą. Pinterest umożliwia użytkownikom portalu społecznościowego między innymi publikowanie kolekcji zdjęć i pojedynczych zdjęć oraz opisów na wirtualnych tablicach do przypinania (tzw. przypinanie), które z kolei można udostępniać (tzw. repining) lub komentować przez innych użytkowników.

  Operatorem Pinteresta jest Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

  Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której został zintegrowany komponent Pinterest (wtyczka Pinterest), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby dany komponent Pinterest jest automatycznie aktywowany przez odpowiedni komponent Pinterest, powoduje pobranie z Pinteresta reprezentacji odpowiedniego komponentu Pinterest. Więcej informacji na temat Pinteresta można znaleźć na stronie https://pinterest.com/. W ramach tego procesu technicznego Pinterest jest informowany, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Pintereście, Pinterest rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza ta osoba za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wywołuje naszą stronę internetową i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są zbierane przez komponent Pinterest i przypisywane przez Pinterest do odpowiedniego konta Pinterest osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie przycisk Pinterest zintegrowany na naszej stronie internetowej, Pinterest przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Pinterest osoby, której dane dotyczą, i zapisuje te dane osobowe.

  Pinterest otrzymuje zawsze informacje za pośrednictwem komponentu Pinterest, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Pinterest w tym samym czasie, gdy wchodzi na naszą stronę internetową; odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na komponent Pinterest, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Pinteresta, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Pintereście przed wejściem na naszą stronę internetową.

  Polityka prywatności opublikowana przez Pinterest, dostępna pod adresem https://about.pinterest.com/privacy-policy, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Pinterest.

  16. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie wdrażania i korzystania z Twittera

  Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie komponenty z Twittera. Twitter to wielojęzyczny, publicznie dostępny serwis mikroblogowy, w którym użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tzw. tweety, czyli krótkie wiadomości ograniczone do 280 znaków. Dostęp do tych krótkich wiadomości może uzyskać każdy, w tym osoby niezarejestrowane na Twitterze. Tweety są również wyświetlane tak zwanym obserwującym danego użytkownika. Obserwujący to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety użytkownika. Ponadto Twitter umożliwia dotarcie do szerokiego grona odbiorców za pomocą hashtagów, linków lub retweetów.

  Operatorem Twittera jest Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

  Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, która jest obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której zintegrowany jest komponent Twittera (przycisk Twittera), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest aktywowana automatycznie przez dany komponent Twittera powoduje pobranie z Twittera reprezentacji odpowiedniego komponentu Twittera. Więcej informacji na temat przycisków Twittera można znaleźć pod adresem https://about.twitter.com/de/resources/buttons. W ramach tego procesu technicznego Twitter jest informowany o tym, które konkretne podstrony naszej witryny są odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Celem integracji komponentu Twittera jest umożliwienie naszym użytkownikom redystrybucji treści tej strony internetowej, rozpowszechnienie tej strony internetowej w świecie cyfrowym oraz zwiększenie liczby naszych gości.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Twitterze, Twitter rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wywołuje naszą stronę internetową i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Twittera i przypisywane przez Twittera do odpowiedniego konta na Twitterze osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Twittera zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przesłane w ten sposób dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika Twittera osoby, której dane dotyczą, oraz będą przechowywane i przetwarzane przez Twittera.

  Twitter otrzymuje za pośrednictwem komponentu Twitter informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową zawsze, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Twitterze w momencie wejścia na naszą stronę internetową; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Twittera, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Twittera w ten sposób, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na Twitterze przed wywołaniem naszej strony internetowej.

  Obowiązujące przepisy Twittera dotyczące ochrony danych są dostępne pod adresem https://twitter.com/privacy?lang=de.

  17. Przepisy dotyczące ochrony danych przy wdrażaniu i korzystaniu z Tradedoubler

  Korzystamy z sieci afiliacyjnej Tradedoubler na stronie internetowej Babymoov Niemcy. Tradedoubler to niemiecka sieć afiliacyjna zajmująca się marketingiem afiliacyjnym. Obsługiwany przez Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Strasse 26, 80331 Monachium, telefon: +49 89 2158 720, faks: +49 89 2158 7211.

  W przypadku marketingu afiliacyjnego tzw. partner afiliacyjny kieruje swoich gości z ich własnych treści (np. strony internetowej, biuletynu itp.) do oferty operatora programu (tzw. „handlowca”). Handlowiec oferuje produkt lub usługę i reklamuje je za pośrednictwem programu partnerskiego Tradedoubler. Jeśli nastąpi określony sukces (np. transakcja, lead, sprzedaż), partner otrzymuje prowizję.

  Jesteśmy zarejestrowani w Tradedoubler jako „sprzedawca”, więc udostępniamy nasze produkty „podmiotom stowarzyszonym” na ich powierzchni reklamowej (poprzez linki).

  Według własnych informacji firma Tradedoubler podpisała „Kodeks postępowania w zakresie marketingu afiliacyjnego dla sieci” Federalnego Stowarzyszenia Gospodarki Cyfrowej eV i tym samym zobowiązała się do zapewnienia i rozszerzenia wysokich standardów jakości w marketingu afiliacyjnym, patrz https://www. .bvdw.org /certifications/affiliate-marketing-code-of-conduct/signer/

  Po kliknięciu linków zapisanych w materiałach reklamowych, które prowadzą do ofert na zewnętrznych stronach internetowych, w Twoim systemie zostanie zapisany plik cookie firmy Tradedoubler, który zawiera między innymi identyfikator, który umożliwia firmie Tradedoubler jego przypisanie. Dzięki temu Tradedoubler może rozpoznać, że dowiedziałeś się o naszej ofercie za pośrednictwem strony internetowej i uzyskałeś do niej dostęp. Ewentualny zakup produktu można również prześledzić i przypisać do identyfikatora partnera.

  Celem przetwarzania danych jest możliwość śledzenia różnych sukcesów (np. transakcji, leadów, sprzedaży) oraz przetwarzania płatności prowizyjnych.

  Podstawą prawną opisanego tutaj przetwarzania danych jest Art. 6 (1) (f) RODO. Rekordowe sukcesy Tradedoubler leżą w interesie ekonomicznym. Dane są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji funkcji.

  18. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie wdrażania i korzystania z Google Ads

  Korzystamy z usług Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO), Stany Zjednoczone, („Google”).

  Google jest certyfikowany zgodnie z Umową Tarczy Prywatności i tym samym oferuje gwarancję przestrzegania europejskiego prawa ochrony danych: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

  Korzystamy z internetowego procesu marketingowego Google „Ads”, aby umieszczać reklamy w sieci reklamowej Google (np. w wynikach wyszukiwania, w filmach, na stronach internetowych itp.), tak aby były wyświetlane użytkownikom, którzy przypuszczalnie są zainteresowani reklamami. Dzięki temu możemy wyświetlać reklamy naszej oferty online w bardziej ukierunkowany sposób, dzięki czemu osoby wyszukujące zobaczą tylko te reklamy, które potencjalnie pasują do ich zainteresowań. Jeśli na przykład użytkownikowi wyświetlają się reklamy produktów, którymi był zainteresowany w innych ofertach online, nazywa się to „remarketingiem”. W tym celu podczas uzyskiwania dostępu do naszej i innych witryn internetowych, na których działa sieć reklamowa Google, Google wykonuje bezpośrednio kod Google i tak zwane tagi (re)marketingowe (niewidoczna grafika lub kod, zwany także „web beacons”). zintegrowane ze stroną internetową. Za ich pomocą na urządzeniu użytkownika zapisywany jest pojedynczy plik cookie, czyli mały plik (zamiast plików cookie można również zastosować porównywalne technologie). Ten plik zapisuje, które strony internetowe odwiedza użytkownik, jakie treści go interesują i które oferty klika, a także informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, odsyłające strony internetowe, czasy odwiedzin i inne informacje dotyczące korzystania z oferty online .

  Otrzymujemy również indywidualny „plik cookie konwersji”. Informacje uzyskane za pomocą plików cookie są wykorzystywane przez Google do tworzenia dla nas statystyk konwersji. Jednak poznajemy tylko anonimową całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli w naszą reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, za pomocą których można by zidentyfikować użytkowników.

  Dane użytkownika są przetwarzane pseudonimowo w ramach sieci reklamowej Google. Oznacza to, że Google nie przechowuje i nie przetwarza np. imienia lub adresu e-mail użytkownika, ale przetwarza odpowiednie dane w związku z plikami cookie w ramach pseudonimowych profili użytkowników. Oznacza to, że z punktu widzenia Google reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla konkretnie określonej osoby, ale dla właściciela pliku cookie, niezależnie od tego, kto jest tym właścicielem pliku cookie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez tej pseudonimizacji. Zebrane informacje o użytkownikach są przesyłane do Google i przechowywane na serwerach Google w USA.

  Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google, możliwości ustawień i sprzeciwu można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https:/ / adssettings.google.com/authenticated).

  19. Podstawa prawna przetwarzania

  Art. 6 I lit. a DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostarczenia towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie opiera się na Art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań poprzedzających zawarcie umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi przetwarzania danych osobowych, takiemu jak wypełnienie zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może okazać się niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby odwiedzający został ranny w naszej firmie, a jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wtedy przetwarzanie odbywałoby się na podstawie Art. 6 I lit. d RODO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogłyby opierać się na Art. 6 I lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby zainteresowane nie mają pierwszeństwa. Takie operacje przetwarzania są nam dozwolone w szczególności dlatego, że zostały wyraźnie wymienione przez europejskiego prawodawcę. W tym względzie uznał, że można założyć uzasadniony interes, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem osoby odpowiedzialnej (motyw 47 zdanie 2 DS-GVO).

  20. Prawnie uzasadnione interesy przetwarzania realizowane przez administratora lub stronę trzecią

  Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 I lit. f RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i naszych akcjonariuszy.

  21. Okres przechowywania danych osobowych

  Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, o ile nie są już potrzebne do wykonania umowy lub do zainicjowania umowy.

  22. Ustawowe lub umowne wymogi dotyczące podania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; możliwe konsekwencje braku zabezpieczenia

  Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez przepisy prawa (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z przepisów umownych (np. informacje o kontrahencie). Czasami może być konieczne zawarcie umowy, że osoba, której dane dotyczą, udostępnia nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Przykładowo osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do podania nam danych osobowych, jeżeli nasza firma zawiera z nią umowę. Niepodanie danych osobowych skutkowałoby brakiem możliwości zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Przed podaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik każdorazowo wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie jakie byłyby konsekwencje niepodania danych osobowych.

  23. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

  Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

  Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zostało utworzone przez generator oświadczeń o ochronie danych osobowych DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, który jako Zewnętrzny inspektor ochrony danych Monachium działa we współpracy z Koloński prawnik ds. IT i ochrony danych, Christian Solmecke Utworzony.