Prawo odstąpienia od umowy

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym ty lub wskazana przez ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, objęła w posiadanie ostatni towar.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (BABYMOOV DEUTSCHLAND GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt nad Menem, Niemcy: Tel. : +49 (0)69 - 153905-164, Faks: + 49 (0)69 - 153905-180, e-mail: info@babymoov.de) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

KONSEKWENCJE ODWOŁANIA

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo opłat za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania zwróconych towarów lub dostarczenia przez Państwa dowodu odesłania towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu czternastu dni. Koszty zwrotu ponosimy my.

Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

KONIEC ODWOŁANIA

WYŁĄCZENIE/WYJAŚNIENIE PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z § 312g ust. 2 niemieckiego kodeksu cywilnego prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i dla produkcji których decydujący jest indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowana do zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta i wygasa przedwcześnie w przypadku umów dostawy rzeczy zapieczętowanych, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli plomba została usunięta po dostarczeniu oraz w przypadku umów o dostarczanie nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli Zamknięcie zostało usunięte po dostarczeniu.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go.)

— BABYMOOV DEUTSCHLAND GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt nad Menem , Niemcy; E-mail: info@babymoov.de

— Ja/my (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/ świadczenia następującej usługi (*)

— Zamówiono w dniu (*)/otrzymano w dniu (*)

— Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

— adres konsumenta(-ów)

— Podpis konsumenta (konsumentów) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)

- Data

____________________

(*) Niepotrzebne skreślić