Ogólne warunki użytkowania

Ogólne warunki użytkowania – BABYDOPPLER CONNECT

Klikając przycisk „Potwierdź”, wyrażasz zgodę na niniejsze Ogólne warunki użytkowania (dalej „TOS”).

1. pozycja

Aplikacja BABYDOPPLER CONNECT jest obsługiwana przez BABYMOOV GROUP (zwaną dalej „BABYMOOV”), uproszczoną spółkę akcyjną utworzoną zgodnie z prawem francuskim, zarejestrowaną pod numerem SIREN 413 027 129, z siedzibą pod adresem Parc industriel des Gravanches, 16 rue Jacqueline Auriol, F -63051 Clermont-Ferrand Cedex 2 pod warunkiem.
Niniejsze OWU określają warunki korzystania z usługi, opisanej w artykule 2, świadczonej przez Aplikację BABYDOPPLER CONNECT użytkownikom (dalej „Ty”).

2. Opis Usługi

Aplikacja BABYDOPPLER CONNECT została specjalnie opracowana, aby kobieta w ciąży mogła słuchać bicia serca swojego nienarodzonego dziecka.

Dzięki aplikacji możesz słuchać i rejestrować bicie serca dziecka od 12 tygodnia ciąży. Możesz także podzielić się radością z tego wydarzenia z rodziną i przyjaciółmi, prywatnie lub za pośrednictwem sieci społecznościowych.

Aby móc korzystać z aplikacji, należy połączyć BABYDOPPLER CONNECT BABYMOOV (dalej „Doppler” lub „Produkt”) ze smartfonem lub tabletem (zwanym dalej „Urządzeniem końcowym”). Podłącz Dopplera do swojego urządzenia, włącz Dopplera i ewentualnie podłącz słuchawki, nałóż żel na sondę Dopplera i na koniec umieść Dopplera na brzuchu zgodnie z miesiącem ciąży. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia dopplerowskiego.

Możesz pobrać i korzystać z aplikacji za darmo.

Aplikacja mobilna i Doppler nie zastępują opieki medycznej w czasie ciąży przez lekarza rodzinnego, ginekologa i położną. Aplikacja BABYDOPPLER CONNECT jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i rozrywkowego. Nie został zaprojektowany do użytku w celach medycznych.

Aplikację można pobrać wyłącznie za pośrednictwem platformy dystrybucji oprogramowania aplikacji Apple („App Store”) i platformy dystrybucji oprogramowania aplikacji Google („Sklep Google Play”).

3. Korzystanie z Usługi

3.1. Otwarcie konta i wymagania dotyczące użytkowania

Aby korzystać z aplikacji, należy założyć konto oraz podać nazwisko i imię lub pseudonim oraz przewidywaną datę rozpoczęcia ciąży.
Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie działania związane z Twoim kontem. BABYMOOV nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z naruszenia poufności danych użytkownika.
Aby korzystać z aplikacji i wymieniać dane między Twoim Dopplerem a urządzeniem końcowym, potrzebujesz połączenia internetowego, które musisz zapewnić.
Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie jest kompatybilne z aplikacją i urządzeniem Doppler.
BABYMOOV nie ponosi odpowiedzialności za brak połączenia internetowego, który ogranicza lub wręcz uniemożliwia korzystanie z usługi, ani za niekompatybilność Twojego urządzenia końcowego z Aplikacją i Twoim Dopplerem.

3.2. używać

Podczas korzystania z aplikacji należy przestrzegać niniejszych ogólnych warunków użytkowania. W szczególności niedozwolone jest:
• łączyć się z Aplikacją za pomocą urządzenia, które nie jest produkowane, dystrybuowane ani sprzedawane przez firmę BABYMOOV lub jej autoryzowanych sprzedawców;
• korzystać z Aplikacji na urządzeniach, których nie posiadasz ani nie kontrolujesz;
• korzystania z Aplikacji z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej i prawa do prywatności;
• korzystać z Aplikacji w sposób szkodliwy dla BABYMOOV, jej podmiotów stowarzyszonych, partnerów lub innych użytkowników;
• wynajmować, wypożyczać, sprzedawać, oddawać ani udzielać sublicencji na Aplikację;
• kopiować, dekompilować ani podejmować prób odszyfrowania kodu źródłowego lub modyfikowania Aplikacji;
• zakłócać lub utrudniać w jakikolwiek sposób prawidłowego funkcjonowania Aplikacji;
• używać wszelkich środków, za pomocą których można wyodrębnić dane z Aplikacji, analizować Aplikację pod względem technicznym, testować wydajność i podatność na ataki funkcji Aplikacji;
• naruszać jakichkolwiek środków bezpieczeństwa wdrożonych przez Aplikację.
W przypadku nieprzestrzegania tych zobowiązań BABYMOOV zastrzega sobie prawo do zablokowania lub dezaktywacji konta. Za nieprzestrzeganie tych wymagań ponosisz wyłączną odpowiedzialność.
3.3. Zmiana i zakończenie
BABYMOOV zastrzega sobie prawo do zmiany, tymczasowego lub stałego zablokowania lub przerwania dowolnej funkcji aplikacji w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia.
BABYMOOV zastrzega sobie prawo do określenia czasu i zawartości aktualizacji oprogramowania.
BABYMOOV zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zawieszenia lub wyłączenia konta lub dostępu w dowolnym momencie i bez powiadomienia.

4. Dane osobowe

BABYMOOV przetwarza następujące dane osobowe na potrzeby aplikacji: pseudonim (nazwisko, imię lub inne), datę rozpoczęcia ciąży, nagrania dźwiękowe nagrane dopplerem lub mikrofonem urządzenia mobilnego.
BABYMOOV przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody i wyłącznie w celu świadczenia Ci usługi.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim. BABYMOOV nie przechowuje Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do kraju spoza UE.
BABYMOOV może również wykorzystywać informacje nieosobowe, takie jak dane techniczne i inne powiązane informacje o urządzeniu i systemie oraz oprogramowaniu aplikacji, aby ułatwić aktualizacje oprogramowania, obsługę produktu lub ulepszanie usług.

5. Własność intelektualna

Aplikacja i jej komponenty (w szczególności teksty, powierzchnie ekranu, obrazy, grafika, kod komputerowy, znaki towarowe, logo i wszystkie inne elementy zawarte w Aplikacji), zwane dalej „Elementami Aplikacji”, są własnością BABYMOOV. Elementy Aplikacji i wszelkie prawa, w szczególności i bez ograniczeń, tytuły własności i prawa własności intelektualnej są własnością BABYMOOV i zgodnie z postanowieniami umów międzynarodowych oraz wszelkich innych przepisów krajowych obowiązujących w kraju, w którym są używane, chronione .
BABYMOOV udziela użytkownikowi osobistej, niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej i niepodlegającej podlicencjonowaniu licencji na dostęp do tej Aplikacji i korzystanie z niej zgodnie z niniejszymi OWU, które BABYMOOV może odwołać w dowolnym momencie według własnego uznania.
Korzystanie z Aplikacji nie daje użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej poprzez ani do żadnych informacji lub treści Aplikacji.
W szczególności zabronione jest odtwarzanie, dekompilowanie, wyodrębnianie lub podejmowanie prób odszyfrowania kodu źródłowego jakiegokolwiek oprogramowania zawartego w Aplikacji. Jeśli aplikacja składa się z programów z licencjami open source, zastosowanie mają warunki korzystania z tych licencji. Użytkownikowi nie przyznaje się żadnych praw ani licencji, wyraźnych ani dorozumianych, do jakiejkolwiek części Aplikacji, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach. Ponadto żadna licencja ani zwolnienie nie jest udzielane z powodu powiązania Aplikacji z jakimkolwiek innym oprogramowaniem lub sprzętem niedostarczonym przez firmę BABYMOOV lub jej dystrybutorów i autoryzowanych sprzedawców.

6. Usługi osób trzecich

Aplikacja może wyświetlać zawartość usług podmiotów trzecich lub umożliwiać dostęp do nich. BABYMOOV udostępnia te linki wyłącznie dla wygody użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za produkty, usługi lub inne treści dostarczane przez osoby trzecie. Niniejsze TOS nie mają zastosowania do usług stron trzecich.

7. Regulamin, Zwrot Dopplera i Gwarancja

Warunki sprzedaży, zwrotu i gwarancji dopplera podlegają ogólnym warunkom zakupu twojego dopplera. Więcej informacji można znaleźć w niniejszych Warunkach ogólnych.

8. Gwarancja

Usługa świadczona przez Aplikację jest świadczona „tak jak jest” i bez jakiejkolwiek gwarancji ze strony BABYMOOV. BABYMOOV nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, związanych z niniejszymi Warunkami lub wynikających z nich. W szczególności BABYMOOV nie gwarantuje:
• jakość, dokładność, prawdziwość i niezawodność nagrań wykonanych za pomocą Dopplera (lub mikrofonu urządzenia mobilnego) przechowywanych w Aplikacji;
• wyniki uzyskane z zapisów wykonanych za pomocą Dopplera (lub mikrofonu urządzenia mobilnego), takie jak krzywe tętna płodu;
• rynkowa jakość Dopplera;
• realizacja Twoich próśb przez serwis;
• nieprzerwanej pracy lub awarii usługi.
Aplikacja nie udziela porad medycznych, zbiera jedynie informacje i materiały, które zdecydujesz się w niej przechowywać. Aplikacja jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego, w grach i nie może zastąpić osobistej konsultacji z wykwalifikowanym lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia lub leków należy zawsze zasięgnąć porady lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia. Dzięki aplikacji nigdy nie wolno zaniedbywać zaleceń lekarskich ani zwlekać z konsultacją lekarską. BABYMOOV nie świadczy usług opieki zdrowotnej i dlatego nie może zagwarantować żadnego wyniku medycznego. W żadnym wypadku BABYMOOV nie zaleca samodzielnego leczenia lub samoleczenia problemów zdrowotnych i nie zaleca żadnej szczególnej formy leczenia.
W przypadku leczenia przez personel medyczny na podstawie materiału zarejestrowanego w aplikacji BABYMOOV zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za takie późniejsze środki medyczne.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo firma BABYMOOV nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty (w tym między innymi straty finansowe, utratę danych, uszczerbek na reputacji lub reputacji lub jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wtórne szkody), które mogą wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z:
• nieprzestrzeganie przez użytkownika niniejszych Warunków korzystania i obowiązujących wymogów prawnych;
• z wirusów lub innych złośliwych programów, które otrzymałeś podczas uzyskiwania dostępu do naszej usługi lub z wszelkich innych uszkodzeń sprzętu wynikających z korzystania z usługi;
• jeśli w naszej aplikacji występują błędy lub błędy;
• po zawieszeniu lub jakichkolwiek innych działaniach, które mogą mieć wpływ na Twoje konto.
To ograniczenie odpowiedzialności stanowi integralną część Ogólnych Warunków Korzystania między Tobą a BABYMOOV.

10. Siła wyższa

BABYMOOV wyklucza wszelką odpowiedzialność, jeśli zobowiązanie nie może zostać wypełnione z powodu działania siły wyższej lub nieprzewidzianego zdarzenia, w tym między innymi katastrof, pożaru, wewnętrznych lub zewnętrznych strajków, awarii lub wewnętrznych lub zewnętrznych awarii, a bardziej ogólnie z powodu nieprzewidywalnej , nieuniknione i zewnętrzne zdarzenie, które nie pozwala na należyte wypełnienie niniejszych OWU.

11. Klauzula rozdzielności

Wszelkie postanowienia niniejszych Warunków, które zostaną uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, zostaną uznane za niepisane.

12. Data wejścia w życie i zmiany

Niniejsze Ogólne warunki użytkowania obowiązują od momentu pobrania Aplikacji.
BABYMOOV zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków korzystania w dowolnym momencie i powiadomi Cię o każdej istotnej zmianie.

13. Obowiązujące prawo

Niniejsze Ogólne warunki użytkowania podlegają prawu francuskiemu.
W przypadku sporu masz możliwość skontaktowania się z rzecznikiem konsumentów. Wszelkie spory dotyczące ważności, interpretacji, wykonania i/lub wypowiedzenia Ogólnych Warunków Użytkowania, których strony nie są w stanie rozwiązać polubownie, zostaną wniesione do właściwych sądów francuskich.