Warunki uczestnictwa Konkurs 25 lat

 1. Konkurs jest kampanią firmy Babymoov Deutschland GmbH.
 2. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.
 3. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 31 maja 2022 r. o godzinie 23:59.
 4. Udział w kampanii jest możliwy wyłącznie online pod adresem internetowym https://babymoov.de/pages/gewinnspiel .
 5. Wypełniając i przesyłając formularz online, uczestnicy mają możliwość wygrania kuponu do CenterParcs o wartości 500 €, 1 z 2 elektronicznych niań YOO MOOV, 1 z 3 komplementarnych robotów kuchennych NUTRIBABY+ lub 1 z 5 muszli plażowych AQUANI.
 6. Zwycięzcy zostaną wylosowani spośród wszystkich uczestników. Decyduje los. Każdy może wziąć udział w tym konkursie tylko raz i tylko raz wygrać.
 7. Do przetwarzania wymagane są od uczestnika następujące dane: imię i nazwisko, adres, adres e-mail. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za poprawność swoich danych.
 8. W przypadku wygranej nagroda zostanie wysłana na adres podany przez uczestnika. Jeśli adres jest nieprawidłowy lub nagroda nie może zostać dostarczona z innych powodów, prawo do nagrody przepada i zostanie wylosowany nowy zwycięzca.
 9. Wypłata nagrody w gotówce nie jest możliwa; nagroda nie podlega przeniesieniu.
 10. Uczestnictwo poprzez zautomatyzowane procedury udziału masowego jest niedozwolone.
 11. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z akcji każdego uczestnika, który w trakcie trwania kampanii podaje nieprawdziwe informacje, manipuluje kampanią, próbuje nią manipulować lub w inny sposób narusza niniejsze warunki uczestnictwa.
 12. Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zakończenia promocji, jeśli będzie to konieczne ze względu na siłę wyższą lub okoliczności zewnętrzne, na które Babymoov nie ma wpływu, lub jeśli jest to jedyny sposób na zapewnienie prawidłowego przeprowadzenia promocji.
 13. Procedura prawna jest wykluczona. Niniejsze warunki uczestnictwa oraz cały stosunek prawny między uczestnikami a organizatorami podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec. Jeżeli poszczególne postanowienia Warunków Uczestnictwa są lub staną się nieważne, ważność pozostałych Warunków Uczestnictwa pozostaje nienaruszona. Warunki uczestnictwa mogą zostać zmienione przez organizatorów w dowolnym czasie bez odrębnego powiadomienia.